internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

SPRAWY MNIEJSZOŚCI

2018-03-27
Pozytywna opinia – pozytywne zakończenie?

Już od 2016 roku ciągnie się sprawa dwujęzycznych tablic w gminach Rudnik i Pietrowice Wielkie w powiecie raciborskim. Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji daje cień nadziei na pozytywne zakończenie sprawy.


Zgodnie z ustawą z dn. 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej mogą zostać wprowadzone tylko w przypadku gdy dana gmina jest wpisana do „Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości”. Wpisu do tego rejestru dokonuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych na wniosek rady gminy o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości i wpis do rejestru. Wniosek gminy stawiają za pośrednictwem wojewody. Ten przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi, który weryfikuje dane zawarte we wniosku, a następnie przekazuje go do zaopiniowania Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Jeżeli opinia Komisji jest pozytywna, wówczas gmina oraz miejscowości, które obejmował jej wniosek, jest wpisywana do rejestru. Dodatkową nazwę miejscowości dopiero po wpisaniu do rejestru uważa się za ustaloną. Po drugie – dopiero po wpisie do rejestru gmina może wnioskować o wymianę tablic.


Pozytywna opinia dla Pietrowic Wielkich

Gmina Pietrowice Wielkie wniosek o ustalenie dodatkowych nazw w języku mniejszości we wszystkich miejscowościach gminy oraz o wpis do rejestru złożyła dwa lata temu: „Rada Gminy Pietrowice Wielkie przekazała do Wojewody Śląskiego 11 uchwał w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości wraz z wnioskiem. Wniosek został przekazany do MSWiA 16 marca 2016 roku”, informuje Magdalena Szewczuk-Szturc, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Do dziś Gmina Pietrowice Wielkie nie otrzymała odpowiedzi i nie została wpisana do rejestru. Poszukiwanie odpowiedzi doprowadziło nas do Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W mailu z dn. 30 stycznia 2018 roku poinformowano nas, że Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pozytywnie zaopiniowała ustalenie dodatkowych tradycyjnych nazw wszystkich miejscowości w gminie Pietrowice Wielkie i że aktualnie w Ministerstwie trwają prace zmierzające do wpisania tych miejscowości do rejestru. Gmina Pietrowice Wielkie musi zatem czekać na wpis i to dosyć długo jeszcze, gdyż w kolejnym mailu z dn. 5 marca Wydział Prasowy przekazuje, że z uwagi na zakres niezbędnych czynności planowany termin wpisu gminy do rejestru to III kwartał bieżącego roku.
 

Rudnik wpisany, ale nie w całości

Ten termin odnosi się również do gminy Rudnik. Ta została już w kwietniu 2008 roku do rejestru gmin wpisana, jednak tylko z jedną miejscowością – z Łubowicami (Lubowitz), gdzie tego samego roku ustawiono tablice z nazwą miejscowości w języku polskim i niemieckim. Osiem lat później, w marcu 2016 roku, radni gminy podczas posiedzenia zdecydowali, że we wszystkich miejscowościach gminy mają się dwujęzyczne tablice pojawić. Zaraz po tym dopełniono formalności – gmina złożyła do wojewody wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy w języku mniejszości dla pozostałych miejscowości gminy, które nie są ujęte w rejestrze. Po koniecznych uzupełnieniach wniosek w ubiegłym roku trafił do Ministerstwa: „Gmina Rudnik podjęła uchwały w stosunku do 15 miejscowości w gminie i stosowne wnioski przesłała do wojewody śląskiego. Wojewoda opiniując te wnioski, przesłał je - zgodnie z kompetencją - do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwietniu 2017 roku”, wyjaśnia Magdalena Szewczuk-Szturc. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Wydziały Prasowego MSWiA mailowo dn. 8 lutego 2018 roku, w Ministerstwie trwają obecnie prace zmierzające do wpisania tych miejscowości do rejestru.
 

2018? 2019?

Jak już pisaliśmy – wpis do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości nie jest jednoznaczny z ustawieniem tablic z dwujęzyczną nazwą miejscowości. Koszty związane z wymianą tablic pokrywane są z budżetu państwa i nie są przekazywane automatycznie. Po wpisie do rejestru gmina występuje do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (tego samego, do którego gmina zwraca się o ustalenie nazw i wpis) z wnioskiem o przekazanie środków na wymianę tablic informacyjnych wynikającą z ustalenia dodatkowych nazw w języku mniejszości. Dopiero po przekazaniu środków i wykonaniu tablic zostaną one faktycznie w miejscowościach ustawione.

W województwie śląskim dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości od 2012 roku są w całej gminie Krzanowice w powiecie raciborskim i od 2013 roku w całej gminie Sośnicowice. Mimo postępów na tablice dwujęzyczne w gminach Rudnik i Pietrowice Wielkie trzeba będzie jeszcze miesiącami czekać.

 

Anita Pendziałek